សៀវភៅជំនាញទន់

Category : General Books

Author : ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី

Publisher : Alessandra Lang

Release: 2021

Pages : 81

Description

ជំនាញទន់ គឺជាជំនាញសង្គមមួយដេលគេនិយមប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងជីវិតការងារប្រចាំថ្ងៃ

Read Back